Препис-извлечение от Протокол № 8

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.01.2008 година.

 

ОТНОСНО: Промени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество

 

РЕШЕНИЕ № 61

 

На основание чл. 21 ал.2 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава следните промени в Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество:

 

1. Текстът на чл. 44 ал. 1 добива следния вид: “Продажба на недвижим имот частна общинска собственост може да се извърши чрез конкурс след решение на общинския съвет, по предложение на Българската агенция за инвестиции, на инвеститор, получил сертификат за инвестиция от първи клас.”

2. Текстът на чл. 98 ал. 3 добива следния вид: “Когато търгът е насрочен отново поради неявяване на кандидати, органът, който го провежда може да намали началната тръжна цена с не повече от 40 на сто, при следните условия:

т.1. Когато търгът е насрочван най-малко два пъти на начална тръжна цена и на него не са се явили кандидати, цената на имота може да бъде намалена с 20 на сто;

т.2. Ако търгът е обявен най-малко два пъти на намалената цена и той отново не бъде проведен поради липса на кандидати, цената на имота може да бъде намалена с още 20 на сто.”

3. Текстът на чл. 106 ал.3 добива следния вид: “Когато конкурсът е насрочен отново поради неявяване на кандидати, органът, който го провежда може да намали началната конкурсна цена с не повече от 40 на сто, при следните условия:

т.1. Когато конкурсът е насрочван най-малко два пъти на начална конкурсна цена и на него не са се явили кандидати, цената на имота може да бъде намалена с 20 на сто;

т.2. Ако конкурсът е обявен най-малко два пъти на намалената цена и той отново не бъде проведен поради липса на кандидати, цената на имота може да бъде намалена с още 20 на сто”

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /ХРИСТО ХРИСТОВ/