Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка.

 

РЕШЕНИЕ № 614

 

На основание чл. 21 ал. 1 т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава актуализирана начална тръжна цена, равна на експертната оценка, определена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, за продажба чрез публичен търг с тайно наддаване на недвижим имот, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот І-375 /едно римско за имот триста седемдесет и пет/ от строителен квартал 15 /петнадесет/ по плана на Вилна зона „Къпиновски манастир”, с площ от 760 /седемстотин и шестдесет/ кв.м., актуван с акт за частна общинска собственост № 4245/ 10.07.2007 г., в размер на 3 800 /три хиляди и осемстотин/ лева без начислен ДДС.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/