Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Предоставяне на части от поземлени имоти №№ 001190; 067006; 084021; 084031; 084033; 084039; 084052; 084090 - земеделска земя в землището на с.Габровци, общ.Велико Търново по реда на чл.19, ал.9,т.1 от ЗСПЗЗ

 

РЕШЕНИЕ № 615

 

На основание чл. 21 /1/, т.8 от ЗМСМА, чл. 19, ал. 9, т.1 от ЗИД на ЗСПЗЗ във връзка с чл.25, ал. 1, ал.3, т.1 и ал. 5 от ЗСПЗЗ, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие за промяна предназначението на Общински имот с площ 288 кв.м, представляващ част от ПИ 084033 по КВС нас.Габровци с НТП-изоставена нива, предоставен за стопанисване от общината по реда на чл. 19 /1/ от ЗСПЗЗ, за площадка за напорен водоем.

2. Дава съгласие за учредяване на право на преминаване и сервитути за части от Общински имоти в землището на с. Габровци с НТП - изоставена нива, предоставени за стопанисване от общината по реда на чл.19/1/ от ЗСПЗЗ, както следва:

попадащи в трасето и сервитута на Проект „Водоснабдяване с. Габровци” общ.В.Търново.

3. Настоящото съгласие е валидно за срок до влизане в сила на решението на Комисията за земеделските земи.

 

 

 

ВЯРНО:

/Р. Грънчаров/ ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

/ХРИСТО ХРИСТОВ/