Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 616

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

  1. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесет римско/, незастроен, отреден „за паркинг”, целият с площ от 1 441 /хиляда четиристотин четиридесет и един/ кв.м., попадащ в строителен квартал 106 /сто и шест/ по ПУП на гр. Велико Търново, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.513.371, за който е съставен акт за публична общинска собственост № 3715/ 17.01.2007 г.
  2. Дава съгласие урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесет римско/, попадащ в строителен квартал 106 /сто и шест/ по ПУП на гр. Велико Търново да бъде със смесено предназначение.
  3. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 6 ал.1 от ЗОС и чл.2 ал.1 и ал. 3 от НРПУРОИ и във връзка с промяна на неговото предназначение, Общински съвет Велико Търново дава съгласие урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесет римско/, незастроен, отреден „за паркинг”, целият с площ от 1 441 /хиляда четиристотин четиридесет и един/ кв.м., попадащ в строителен квартал 106 /сто и шест/ по ПУП на гр. Велико Търново, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.513.371, да бъде обявен за частна общинска собственост.
  4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от НРПУРОИ, Общински съвет Велико Търново, дава съгласие да бъде обявен публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот ХІV /четиринадесет римско/, незастроен, отреден „за паркинг”, целият с площ от 1 441 /хиляда четиристотин четиридесет и един/ кв.м., попадащ в строителен квартал 106 /сто и шест/ по ПУП на гр. Велико Търново, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.513.371.
  5. Утвърждава начална конкурсна цена, равна на експертната оценка, определена с протокол на оценител на имоти “Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 382 000 /триста осемдесет и две хиляди/ лева без начислен ДДС.
  6. Определя следните приоритетни условия при провеждане на конкурса:

а/ офертна цена, не по-ниска от началната конкурсна цена;

б/ представяне на идеен проект, одобрен от Община Велико Търново, за бъдещото застрояване на парцела;

 

  1. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по организиране и провеждане на конкурса за продажба съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/