Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка.

 

РЕШЕНИЕ № 617

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава актуализирана начална конкурсна цена, равна на експертната оценка, определена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, жк „Картала”, представляващ урегулиран поземлен имот ІІ /две римско/, незастроен, целият с площ от 460 /четиристотин и шестдесет/ кв.м., отреден „за жилищно строителство”, попадащ в строителен квартал 379 по ПУП на гр. Велико Търново, актуван с акт за частна общинска собственост № 1932/ 21.07.2003 г., в размер на 67 000 /шестдесет и седем хиляди/ лева без начислен ДДС.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/