Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на подробен устройствен план – план за регулация, парцеларен план за линеен обект на техническата инфраструктура извън границата на населеното място – обслужващи комуникации: пътни връзка и улици, план- схеми за ЕЛ и В и К, и подход от главен път София - Варна за местност „Трошана” в землището на гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 619

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 21 ал. 6 от ЗОС, във връзка с чл.21, ал.1 от ЗОС, чл. 129, ал. 1 от ЗУТ, чл. 110 ал.1 т.2 и т. 5 и чл. 108, ал. 2 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет одобрява:

  1. Подробен устройствен план – план за регулация за обслужващи транспортни комуникации и пътни връзки и подход от главен път София - Варна за ПИ № 029148 и прилежащите поземлени имоти, местност „Трошана” в землището на гр.Велико Търново.
  2. Подробен устройствен план – парцеларен план за линейна инфраструктура, представляваща трасе на път с ОК ОК 1043 – 1049 и план- схема за електрификация.
  3. Подробен устройствен план – парцеларен план за външни трасета на главен провод І – битови води и главен провод 1 – дъждовни води и план – схема за водоснабдяване и канализация за ПИ № 029148 и прилежащите имоти, местност „Трошана” в землището на гр.Велико Търново.
  4. На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие да се именува територията представляваща ПИ № 10447.29.148 по кадастралната карта на землището на гр.Велико Търново с одобрен ПУП – План за регулация и застрояване като Жилищен комплекс „Велико Търново - Хилс”.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/