Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността – резидентен тип „Защитено жилище” за лица с лека степен на умствена изостаналост, изведени от специализирани институции за възрастни с умствена изостаналост в гр. Дебелец, общ. Велико Търново, считано от 01.01.2010 г.

 

РЕШЕНИЕ № 623

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане и във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7д и чл. 36а от Правилника за прилагане на закона за социално подпомагане Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността – резидентен тип „Защитено жилище” в гр. Дебелец, общ. Велико Търново, ул. „Александър Стамболийски” № 1 - трети етаж, считано от 01.01.2010 г. , като форма за дългосрочно предоставяне на социални услуги в общността за лица с лека степен на умствена изостаналост, изведени от специализирани институции за социални услуги.
  2. Финансирането на социалната услуга „Защитено жилище” в гр. Дебелец, считано от 01.01.2010 г., с капацитет – 6 /шест/ потребители да се осъществява по единни стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността – резидентен тип „Защитено жилище” в гр. Дебелец, общ. Велико Търново, считано от 01.01.2010 г., с капацитет – 6 потребители пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/