Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на информация за резултатите от дейността на Търговските дружества за 2008 г., в които Община Велико Търново е съдружник.

 

РЕШЕНИЕ № 624

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 137, ал. 1, т. 3 от Търговския закон и във връзка с чл. 147, ал. 2 от ТЗ и чл. 26 от НУУПСВОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

Приема информацията за резултатите от дейността на Търговските дружества за 2008 г., в които Община Велико Търново е съдружник, с изключение на информацията за „Стара планина – ВТ - в ликвидация” АД.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/