Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Удължаване срокът за управление на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД - Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 626

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 9 от ЗМСМА и чл. 50, ал. 2 във връзка с чл. 48 от НУУПСОЧКТД, Великотърновски Общински съвет

  1. Удължава Договора за управление на Недко Тодоров Азманов, живущ в гр. Горна Оряховица, ул. „Славянска”, № 19 б, ЕГН 5609281403, л.к № 114074640/ 28.06.2001 г., МВР - Велико Търново, за Управител на „Организация на движението, паркинги и гаражи” ЕООД - Велико Търново за срок от 3 (три) години, считано от 17.09.2009 г. до 17.09.2012 г. включително.
  2. Възлага на Кмета на Община В.Търново да сключи анекс към Договора за управление с лицето, определено по т. 1.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/