Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Съставяне на акт за публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 627

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 2, т. 3 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде съставен акт за публична общинска собственост за недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, попадащ в урегулиран поземлен имот ІV от строителен квартал 237 по ПУП на гр. Велико Търново, представляващ спортна зала и прилежащи обслужващи помещения.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по изпълнение на настоящото решение, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/