Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Възлагане на оценка.

 

РЕШЕНИЕ № 628

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Дава съгласие да бъде възложено изготвяне на експертна оценка от лицензиран оценител, с която да бъде определена стойността на извършените подобрения от ползвателя ККПЕС „Царевец” ВТ в общински имот представляващ: 2 броя помещения /офиси/ и конферентна зала намиращи се на Спортен комплекс „Юнак” – гр.В.Търново. Стойността на извършените подобрения да бъде приспадната от дължимите в размер на 8 906,97 лв. с ДДС суми за консумативи.Оценените подобрения да останат като собственост на Община Велико Търново и да бъдат отразени в активите на ОП „Спортни имоти и прояви” – гр. Велико Търново.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по изпълнение на настоящото решение при спазване на действащата нормативна уредба.

 

ВЯРНО:

                /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

                /ХРИСТО ХРИСТОВ/