Препис-извлечение от Протокол № 8

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.01.2008 година.

 

ОТНОСНО: За учредяване право на строеж

 

РЕШЕНИЕ № 63

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.62 ал.1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – УПИ VІІІ /урегулиран поземлен имот осем римско/ от строителен квартал 28 /двадесет и осем/ по плана на гр. Велико Търново, за изграждане на трафопост /БКТП/ със застроена площ от 58,24 /петдесет и осем цяло и двадесет и четири/ кв.м. в полза на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД , Регионален център - Горна Оряховица.
  2. Утвърждава експертната оценка за учредяване право на строеж върху общински имот – УПИ VІІІ от строителен квартал 28 по плана на гр. Велико Търново, изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД в размер на 11 823 /единадесет хиляди осемстотин двадесет и три / лева.
  3. Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя,“EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица следва да заплати сума в размер 11 823 / единадест хиляди осемстотин двадесет и три / лева по сметка на Община Велико Търново - BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00 ,BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 236,46 лева/ двеста тридесет и шест лева четиридесет и шест стотинки /по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново , 2% местен данък в размер на 236,46 лева / двеста тридесет и шест лева четиридесет и шест стотинки/ по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА “ АД – ФЦ Велико Търново, както и 108 /сто и осем/ лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички действия по учредяване право на строеж в съответствие с изискванията на глава V от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като всички разходи по учредяване правото на строеж са за сметка на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ “ АД, Регионален център - Горна Оряховица.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/