Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Промени в състава на Постоянните комисии и определяне на Комисия по чл. 25, ал.2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси.

 

РЕШЕНИЕ № 632

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

  1. Освобождава Александър Стойнов Чокойски като член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране.

Избира за член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране Цветанка Боянова Недева.

Освобождава Исмаил Ружди Хаджимустафа като член на Постоянната комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда.

Избира за член на Постоянната комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда Хасан Илияз Хаджихасан.

  1. Отменя Решение № 476/26.01.2009 г. на Великотърновски Общински съвет.

  1. Избира Комисия по чл. 25, ал. 2, т. 3 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси в състав от седем члена:

 

Председател: Александър Стойнов Чокойски

Членове: Анета Кирилова Маноилова

Богдан Минков Ковачев

Милен Василев Михов

Ивайло Любенов Иванов

Исмаил Ружди Хаджимустафа

Петьо Цонев Атанасов

Привлича за експерт към Комисията Розалина Стефанова Стефанова – старши експерт – правен съветник към звено „Обслужаване на Общински съвет”.

Експертът и членовете на Комисията подписват декларация за конфиденциалност.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/