Препис-извлечение от Протокол № 49

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 18.06.2009 година.

 

ОТНОСНО: Включване на ОУ „П.Р.Славейков"с. Церова кория в Списъка на защитени училища , във връзка с въвеждане на новия модел на финансиране в системата на средното образование

 

РЕШЕНИЕ № 634

 

На основание чл. 17 ал. 1 т. 3, чл. 21 /1/ т. 23 от ЗМСМА , § 6 е /4/ от ЗНП и чл. 5 от ПМС 212 от 2008 год., Великотърновски Общински съвет

  1. Предлага ОУ „П.Р.Славейков” с. Церова кория да бъде определено като ЗАЩИТЕНО от Министерството на образованието и науката и включено в Списъка със защитените училища на Република България.
  2. Съгласно § 6 е /4/ от Закона за народната просвета в срок до 30 юни 2009 г., Кмета на Община Велико Търново да изпрати в Министерството на образованието и науката мотивирано предложение и Решението на Общински съвет Велико Търново за обновяване на Списъка със защитените училища.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/