Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г.

 

РЕШЕНИЕ № 639

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет,

 

Приема Отчет за дейността на Великотърновски Общински съвет и на неговите комисии за периода 01.01.2009 г. – 30.06.2009 г.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/