Препис-извлечение от Протокол № 8

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.01.2008 година.

 

ОТНОСНО: За учредяване право на строеж

 

РЕШЕНИЕ № 64

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.62 ал.1 от Закона за енергетиката, Великотърновски Общински съвет

 

  1. Дава съгласие да бъде учредено възмездно право на строеж без търг и конкурс върху общинска земя – УПИ ХVІІ / урегулиран поземлен имот осем римско/ от строителен квартал 51 /петдесет и едно / по плана на с. Велчево община Велико Търново за изграждане на трафопост /БКТП/ със застроена площ от 27,70 /двадесет и седем цяло и седемдесет стотни/ кв.м. в полза на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица.
  2. Утвърждава експертната оценка за учредяване право на строеж върху общински имот – УПИ ХVІІ от строителен квартал 51 по плана на с.Велчево Община Велико Търново, изготвена от лицензиран оценител “Инвестстрой - 92” ЕООД в размер на 166,00 /сто шестдесет и шест/ лева.
  3. Преди сключване на договора за учредяване право на строеж върху общинска земя, “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица следва да заплати сума в размер 166,00 /сто шестдесет и шест/ лева по сметка на Община Велико Търново - BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА “ АД – ФЦ Велико Търново КОД 44 59 00 ,BIC КОД SOMBBGSF, 2% режийни разноски в размер на 3,32 лева /три лева тридесет и две стотинки/по сметка на Община Велико Търново BG 36 SOMB 9130 31 24758000 при “ОБЩИНСКА БАНКА “ АД – ФЦ Велико Търново, 2% местен данък в размер на 3,32 лева /три лева тридесет и две стотинки/ по сметка на Община Велико Търново BG 43 SOMB 9130 84 24761244 при “ОБЩИНСКА БАНКА“ АД – ФЦ Велико Търново , както и 108 / сто и осем / лева стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново с/ка BG 97 SOMB 9130 33 24758001, BIC KOД SOMBBGSF
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички действия по учредяване право на строеж в съответствие с изискванията на глава V от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, като всички разходи по учредяване правото на строеж са за сметка на “EON – БЪЛГАРИЯ МРЕЖИ“ АД, Регионален център - Горна Оряховица.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/