Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 642

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

  1. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. недвижим имот частна общинска собственост, находящ се в Леденик, Община Велико Търново, представляващ урегулиран поземлен имот VІ /шест римско/ от строителен квартал 56 /петдесет и шест/ по РП на с. Леденик, община Велико Търново, с площ от 700,00 кв. м. /седемстотин квадратни метра/, актуван с АОС № 2413/ 14.10.2004 г.
  2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1, от ЗОС, чл. 39 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ урегулиран поземлен имот VІ /шест римско/ от строителен квартал 56 /петдесет и шест/ по РП на с. Леденик, община Велико Търново, с площ от 700,00 кв. м. /седемстотин квадратни метра/, актуван с АОС № 2413/ 14.10.2004 г.
  3. Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД за УПИ VІ от кв. 56 в размер на 10500 /десет хиляди и петстотин/ лева без начислен ДДС;
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

 

 

 

ВЯРНО:

/Р. Грънчаров/ ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

/ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/