Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Доброволна делба на съсобствен недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 643

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8, от ЗМСМА, чл. 36, ал. 1, т. 1, от ЗОС, чл. 49 ал. 1, т. 1, чл. 49, ал. 2 и чл. 50, ал. 1 т.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде прекратена съсобствеността чрез доброволна делба на съсобствен недвижим имот, представляващ едноетажна търговска сграда, „Г -образна”, с разположение север-юг, масивна конструкция, построена през 1961 година, попадаща в УПИ ІІ-133 от строителен квартал 22 по плана на с. Малки Чифлик, като в дял на Община Велико Търново остават следните обекти в сградата:

- помещение – библиотека със застроена площ от 37,05 /тридесет и седем цяло и пет стотни/ квадратни метра;

- пристройка – склад със застроена площ от 15,80 /петнадесет цяло и осемдесет стотни/ квадратни метра,

на обща стойност от 3 300 /три хиляди и триста/ лева без ДДС, съгласно експертна оценка на оценител на имоти „Инвестстрой – 92” ЕООД от 10.07.2009 г.

В дял на „Всестранна кооперация” Велико Търново остават следните обекти:

- магазин със застроена площ от 61,25 /шестдесет и едно цяло и двадесет и пет стотни/ квадратни метра;

- склад №1 със застроена площ от 44,92 /четиридесет и четири цяло и деветдесет и две стотни/ квадратни метра, с пряко осветление ;

- склад №2 със застроена площ от 21,31 /двадесет и едно цяло и тридесет и една стотни/ квадратни метра, без пряко осветление;

- склад в сутерен със застроена площ от 29,75 /двадесет и девет цяло и седемдесет и пет стотни/ квадратни метра, с пряко осветление;

- право на строеж, съобразно застроената площ на магазина и двата склада на неговото ниво, върху площ от 127,48 /сто двадесет и седем цяло и четиридесет и осем стотни/ квадратни метра,

на обща стойност от 14 300 /четиринадесет хиляди и триста/ лева без ДДС, съгласно експертна оценка на оценител на имоти „Инвестстрой – 92” ЕООД от 10.07.2009 г.

  1. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши всички необходими действия по осъществяване на доброволната делба на съсобствения недвижим имот при условия и ред, съгласно изискванията на ЗС, ЗОС и НРПУРОИ.
  2. Всички такси за провеждане на процедурата да бъдат за сметка на „Всестранна кооперация” Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/