Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти.

 

РЕШЕНИЕ № 645

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

  1. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в с. Русаля, Община Велико Търново, представляващи: незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 14 /четиринадесет/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 590 /петстотин и деветдесет/ кв.м., актуван с АОС №4636/20.05.2009 г.; незастроен урегулиран поземлен имот ІІ /две римско/ от строителен квартал 14 /четиринадесет/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 630 /шестстотин и тридесет/ кв. м., актуван с АОС № 4635/ 20.05.2009 г. и незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/ от строителен квартал 14 /четиринадесет/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 700 /седемстотин/ кв.м., актуван с АОС № 4637/ 20.05.2009 г.
  2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

- незастроен урегулиран поземлен имот І /едно римско/ от строителен квартал 14 /четиринадесет/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 590 /петстотин и деветдесет/ кв.м., актуван с АОС № 4636/ 20.05.2009 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІ /две римско/ от строителен квартал 14 /четиринадесет/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 630 /шестстотин и тридесет/ кв.м., актуван с АОС №4635/20.05.2009 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/ от строителен квартал 14 /четиринадесет/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 700 /седемстотин/ кв.м., актуван с АОС № 4637/ 20.05.2009 г.

  1. Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ І от кв. 14 – в размер на 1 800 /хиляда и осемстотин/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ІІ от кв. 14 - в размер на 1 900 /хиляда и деветстотин/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ ІІІ от кв. 14 - в размер на 2 100 /две хиляди и сто/ лева без начислен ДДС;

  1. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/