Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Публични търгове с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти.

 

РЕШЕНИЕ № 646

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

  1. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. недвижими имоти частна общинска собственост, находящи се в с. Русаля, Община Велико Търново, представляващи: незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/ от строителен квартал 5 /пет/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 1 296 /хиляда двеста деветдесет и шест/ кв.м., актуван с АОС № 4631/ 19.05.2009 г. и незастроен урегулиран поземлен имот VІ /шест римско/ от строителен квартал 4 /четири/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м., актуван с АОС № 4632/ 19.05.2005 г.
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39 ал. 1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижими имоти частна общинска собственост, представляващи:

- незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ /три римско/ от строителен квартал 5 /пет/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 1 296 /хиляда двеста деветдесет и шест/ кв.м., актуван с АОС №4631/19.05.2009 г.;

- незастроен урегулиран поземлен имот VІ /шест римско/ от строителен квартал 4 /четири/ по РП на с. Русаля, община Велико Търново, с площ от 1 330 /хиляда триста и тридесет/ кв.м., актуван с АОС №4632/19.05.2005 г.

  1. Утвърждава начални тръжни цени, равни на експертните оценки, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, както следва:

- за УПИ ІІІ от кв. 5 – в размер на 3 900 /три хиляди и деветстотин/ лева без начислен ДДС;

- за УПИ VІ от кв. 5 - в размер на 3 990 /три хиляди деветстотин и деветдесет/ лева без начислен ДДС;

  1. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/