Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 649

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 47 /четиридесет и седем/ кв.м., представляващо 47/ 1420 идеални части от УПИ VІ-313 /урегулиран поземлен имот шест римско за триста и тринадесет арабско/ от строителен квартал 60 /шестдесет/ по РП на с. Плаково, актувано с акт за частна общинска собственост № 4643/ 30.05.2009 г., останалата част от който е собственост на Светослав Стефанов Димитров, Донка Георгиева Петрова, Георги Дончев Петров и Велин Дончев Петров.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ VІ-313 в строителен квартал 60 по РП на с. Плаково, с площ от 47 /четиридесет и седем/ кв.м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 329 лева /триста двадесет и девет лева/ без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Молителите следва да заплатят и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 6,58 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 1,3% местен данък в размер на 4,28 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и сума в размер на 84 лева, представляваща стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/