Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване натуралните показатели по училищната мрежа на Община Велико Търново за учебната 2009 / 2010 година.

 

РЕШЕНИЕ № 650

 

На основание чл. чл. 17, ал 1, т. 3 и чл. 21 ал 1, т. 23 от ЗМСМА и ПМС 156 от 17 юни 2009 г., Великотърновски Общински съвет

І. Утвърждава натуралните показатели по бюджета към функция „Образование и наука”след приемане на Проекто-образци № 1 и № 2 за учебната 2009/2010 година, както следва:

А/ Дейност “Общообразователни училища

Брой ученици 7562

 

Б. Дейност “Предучилищно възпитание

1. Брой групи – ЦДГ 77

в т. ч. нощуващи 1

2. Брой яслени групи 4

В т.ч. нощуващи 1

3. Брой деца:

- от 3 до 5 год. 1699

- на 6 год. в ЦДГ и ОДЗ 484

- в яслени групи 93

4. С приемането на Списък Образец № 2 за учебната 2009/10 год. при недостатъчн брой деца за сформиране на съществуващите групи в детските градини в градовете Дебелец и Килифарево и с. Самоводене, същите да се приведат в съответствие с броя на децата, по реда на Наредба № 7 от 29.12.2000 год. за определяне броя на паралелките и групите и броя на учениците и на децата в паралелките и в групите на училищата, детските градини и обслужващите звена

5. С приемането на Списък Образец № 2 за учебната 2009/10 г. при установена средна месечна посещаемост под нормативно определената за детските градини в селата Водолей, Церова кория , Пчелище, Шемшево и Присово, да бъде направено предложение пред Великотърновски общински съвет за вземане на решение за сезонен режим на работа – за времето от 1 май до 30 октомври.

6. Закриват се детските градини в селата Вонеща вода, Ново село и Никюп, считано от 01.08.2009 год. Трудовите правоотношения с персонала да се уредят по реда на КТ. Материалната база след извършване на инвентаризация и изготвянето на приемно-предавателен протокол да се зачисли на отговорно съхранение на кметовете на съответните населени места, а задължителната документация да се представи за съхранение в отдел „Образование и наука”.

 

Забележка: След приемане на Списък Образец № 1 и № 2 за учебната 2009/10 година за преподавателска и друга заетост на персонала от отдел „Образование и наука” при Община Велико Търново и утвърждаването му от РИО на МОН, при неизпълнение на пълняемостта на групите по Наредба № 7/29.12.2000 г. ще бъдат извършени промени, като за същите ще се внесе информация в Общинския съвет.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/