Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез продажба.

 

РЕШЕНИЕ № 651

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.2 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.3 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за прекратяване на съществуваща съсобственост чрез продажба на общинската част от недвижим имот: общинско място с площ от 30 /тридесет/ кв.м., представляващо 30/ 480 идеални части от УПИ ХІV-279 /урегулиран поземлен имот четиринадесет римско за двеста седемдесет и девет арабско/ от строителен квартал 39 /тридесет и девет/ по РП на гр. Дебелец, актувано с акт за частна общинска собственост №4641/28.05.2009 г., останалата част от който е собственост на Симеон Йорданов Симеонов, Зорка Йорданова Еврокиева, Калина Йорданова Симеонова и Цанка Йорданова Симеонова, наследници на Йордан Симеонов Тончев.
  2. Утвърждава експертната оценка на общинската част от УПИ ХІV-279 в строителен квартал 39 по РП на гр. Дебелец, с площ от 30 /тридесет/ кв.м., изготвена от оценител на недвижими имоти, в размер на 630 лева /шестстотин и тридесет лева/ без начислен ДДС, които следва да бъдат заплатени по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново. Молителите следва да заплатят и следните дължими суми: ДДС върху стойността на земята; 2% режийни разноски, в размер на 12,60 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при „Общинска банка” АД клон Велико Търново; 1,3% местен данък в размер на 8,19 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при „Общинска банка” АД клон Велико Търново и сума в размер на 162 лева, представляваща стойност на експертната оценка по сметка на Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността в съответствие с разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/