Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 652

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и ал. 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и предложение вх. № 25-151/22.06.2009 год. на Управителя на Дом за стари хора „Венета Ботева”, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост, намиращ се в сградата на институцията, представляващ площ от 1,00 кв.м за разполагане на автомат за топли напитки при начална тръжна цена 15,00 лв. месечно.
  2. Възлага на Управителя на Дом за стари хора „Венета Ботева” да организира и проведе търг за отдаване на имота под наем, за срок от 5 /пет/ години, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/