Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на част от имот частна общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 653

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, 14 ал. 1 и ал. 2 от Закона за общинска собственост и чл. 8 ал. 3 т. 4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за отдаването под наем на имот частна общинска собственост, намиращ се в гр. Велико Търново, ул. „Георги Мамарчев” № 14, представляващ обект „Механа” с площ 148,00 кв.м за срок от 3 години и минимална месечна конкурсна цена 1470,00 лв.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.
  3. Спечелилият конкурса участник, следва да заплати на досегашния ползвател, направените по експертната оценка подобрения в размер на 23190,26 лв. с включен ДДС.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/