Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Утвърждаване на експертна оценка

 

РЕШЕНИЕ № 654

 

На основание чл.21 ал.1 т.23 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Утвърждава актуализирана начална конкурсна цена, равна на експертната оценка, определена от оценител на имоти «Инвестстрой – 92», ООД, за продажба чрез публично оповестен конкурс на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ незастроен урегулиран поземлен имот V /пет римско/ от строителен квартал 105 /сто и пет/ по ПУП на гр. Велико Търново, с идентификатор №10447.513.396 396 /едно нула четири четири седем точка пет едно три точка три девет шест/ по КК и КР на гр. В. Търново отреден за „обществено и жилищно строителство” с площ от 557 кв. м. /петстотин петдесет и седем квадратни метра/, актуван с АОС №4249/24.07.2007 г., в размер на 81 000 /осемдесет и една хиляди/ лева без ДДС.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/