Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 656

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

  1. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 18 /осемнадесет/ от строителен квартал 168 /сто шестдесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.512.12, с площ от 248 /двеста четиридесет и осем/ кв.м., заедно с построената в имота сграда – търговски обект с идентификатор 10447.512.12.3, със ЗП в размер на 82 кв.м., масивна конструкция, на един етаж, построен през 1957 г., състоящ се от: зала, коридор склад, тоалетна и помещение, актуван с АОС № 4645/ 15.06.2009 г.
  2. На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.35 ал.1 от ЗОС, чл. 39 ал.1 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот 18 /осемнадесет/ от строителен квартал 168 /сто шестдесет и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, а по КК и КР на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.512.12, с площ от 248 /двеста четиридесет и осем/ кв.м., заедно с построената в имота сграда – търговски обект с идентификатор 10447.512.12.3, със ЗП в размер на 82 кв.м., масивна конструкция, на един етаж, построен през 1957 г., състоящ се от: зала, коридор склад, тоалетна и помещение, актуван с АОС №4645/15.06.2009 г.
  3. Утвърждава начална тръжна цена, равна на експертната оценка, изготвена от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 57 700 /петдесет и седем хиляди и седемстотин/ лева без начислен ДДС;
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публичен търг с тайно наддаване за продажба на имота, съгласно разпоредбите на ЗОС и НРПУРОИ.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/