Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Допълнение на решения на Великотърновски Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 659

 

На основание чл. 3, ал. 3, т. 2 от ЗПСК ,чл.4, ал. 2 и чл. 32, ал. 2 и ал.3 от ЗПСК, чл. 21,ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 5 и чл. 6 от Наредбата за търговете и конкурсите , чл. 3, т. 4 от Методиката за приватизационни сделки, приета с решения №№ 48/2004 г., 574/2009 г. на Общински съвет – В. Търново, Великотърновски Общинския съвет

1. Допълва свои решения :

- № 371 / 09.10.2008 г., относно продажба на 19 579 поименни акции от „ВТО Мултиком”- АД, Велико Търново,представляващи 34 на сто от капитала на дружеството с начална цена 320 000 лева;

- № 485/19.02.2009 година,относно продажба на:“УПИ І от кв. 54 по плана на с.Дичин с площ 8 845 кв.м., заедно с построена в него двуетажна сграда /бивше училище/ с РЗП 846 кв.м. и едноетажна сграда /пристройка/ със ЗП 34 кв.м.” с начална цена 86 740 лева- частично облагаеми с ДДС;

- № 486/19.02.2009 година, относно продажба на:общински нежилищен имот , представляващ „Незавършен обект на строителството–/ Разширение на детска градина/” с РЗП 1348 кв.м, построен в УПИ VІ, кв. 50 по плана на гр. Килифарево с площ 860 кв.м ,с начална цена 90 000 лева – без ДДС и „Застроен УПИ І от строителен квартал 40 по плана на с. Никюп, с площ 1900 кв.м., заедно с построена в него масивна едноетажна сграда- бивша мандра с РЗП 176”, с начална цена 7 313 лева – частично облагаеми с ДДС;

- № 512/19.03.2009 година, относно продажба на: УПИ І от кв. 11 по плана на с.Беляковец с площ 5395 кв.м заедно с построена в него сграда бивше училище , външни тоалетни и склад с обща РЗП 717 кв.м. , с начална цена 206 774 лева – частично облагаеми ДДС;

- №513/19.03.2009 година, относно продажба на:общински нежилищни имоти в с. Войнежа , представляващи: Незастроен урегулиран поземлен имот І - “за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м., с начална цена 11 144 лева -без ДДС; Урегулиран поземлен имот ІІ – „за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 786 кв.м., заедно с построена в него сграда - бивша тоалетна с площ 52 кв.м , с начална цена 11 870 лева –частично облагаеми ДДС; Урегулиран поземлен имот ІІІ –„за обществено обслужване” от кв.4 с площ 2 589 кв.м.,заедно с построена в него сграда бивше общежитие със застроена площ 144 кв.м., с начална цена 13 108 лева –частично облагаеми с ДДС; Урегулиран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв. 4 с площ 2 588 кв.м.,заедно с построена в него сграда бивше училище с РЗП- 1 004 кв.м., с начална цена 58 979 лева- частично облагаеми с ДДС;

- № 514/ 19.03.2009 година , относно продажба на:общински нежилищни имоти в с. Пчелище, представляващи: Незастроен урегулиран поземлен имот І , отреден „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1658 кв.м., с начална цена 10 900 лева -без ДДС; Незастроен урегулиран поземлен имот ІІІ – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1397 кв.м., с начална цена 8 400 лева -без ДДС; Незастроен урегули ран поземлен имот ІV – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м. – с начална цена 11 100 лева -без ДДС; Незастроен урегулиран поземлен имот V – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1635 кв.м. – с начална цена 11 500 лева -без ДДС; Незастроен урегулиран поземлен имот VІ –“за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1500 кв.м., с начална цена 18 100 лева -без ДДС ; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІ – „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 1623 кв.м., с начална цена 21300 лева- без ДДС ; Незастроен урегулиран поземлен имот VІІІ – „за общест вено обслужване” от кв.45 с площ 2 362 кв.м., с начална цена 25 600 лева -без ДДС; Урегулиран поземлен имот ІХ– „за обществено обслужване” от кв.45 с площ 3 432 кв.м. , заедно с построена в него сграда /бивше училище с две пристройки с РЗП 1534,19 кв.м./ с начална цена 103 500 лева - частично облагаеми с ДДС, със следния текст:

„При провеждане на поредни търгове се допуска разсрочено плащане при следните условия: начална вноска – не по-малко от половината на определената на търга цена; срок за издължаване – до 12 месеца от сключването на договора; лихва върху неиздължената част- ОЛП плюс 10 пункта.”

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/