Препис-извлечение от Протокол № 8

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.01.2008 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез замяна.

РЕШЕНИЕ № 66

 

На основание чл. 21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.36 ал.1 т.4 от ЗОС, чл.49 ал.1 т.4 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да се прекрати съсобствеността чрез замяна на общинско място с площ от 20 /двадесет/ кв.м., попадащо в урегулиран поземлен имот УПИ V-302,303 / пет римско - триста и две, триста и три арабско / от строителен квартал 30 /тридесет/ по плана на с. Беляковец, актуван с АОС № 4346/ 11.09.2007 г.,срещу 10 кв.м. от ПИ, собственост на Адриана Спасова Цветкова попадащи в улица с ОКОК № 183-184 .
  2. Утвърждава експертната оценка на част от общинско място пропадащо в УПИ V-302,303 от строителен квартал 30 по плана на с. Беляковец, с площ от 20 кв.м , изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой 92 „ ЕООД в размер на 320 / триста и двадесет / лева без начислен ДДС.
  3. Утвърждава експертната оценка на 10 кв.м. попадащи в улица с ОКОК №№ 183-184 по плана на с.Беляковец , изготвена от лицензиран оценител „Инвестстрой 92„ ЕООД в размер на 160,00 /сто и шестдесет/ лева без начислен ДДС . Разликата в стойността двата имота след начисляване на дължимия ДДС следва да бъде заплатена от Адриана Спасова Цветкова по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 56 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново. Молителката да заплати и следните дължими суми: 2% режийни разноски върху по-високата стойност , в размер на 6,40 лв. по сметка на Община Велико Търново IBAN BG 36 SОMB 9130 31 24758000 при Общинска банка АД клон Велико Търново; 2% местен данък върху по-високата стойност в размер на 6,40 лв. стойност по сметка на Община Велико Търново IBAN BG43 SОMB 9130 8424761244 код 44 25 00 BIC SOMBBGSF при Общинска банка АД клон Велико Търново, както и стойността на експертната оценка на имота по сметка на Община Велико Търново .
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по прекратяване на съсобствеността, като всички разходи по сделката бъдат заплатени от молителя.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ХРИСТО ХРИСТОВ/