Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Включване в годишния план за 2009 година и откриване процедура за приватизация на общински нежилищен имот, представляващ „Магазин” на ул. „Н. Габровски” № 31.

 

РЕШЕНИЕ № 660

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 3, ал. 3, т. 2 , чл.4, ал. 2 и чл. 32, ал.3 от ЗПСК, Великотърновски Общински съвет

  1. Включва в годишния план за приватизация за 2009 година и открива процедура за приватизация на общински нежилищен имот,представляващ „Магазин” на ул.„Никола Габровски” № 31, гр. Велико Търново - собственост на Община В. Търново.
  2. Забранява извършването на разпоредителни сделки с дълготрайни активи на обекта, сключването на договори за придобиване дялово участие, за наем, за съвместна дейност, за кредит, за обезпечаване на вземания и поемане на менителнични задължения, освен с разрешение на Общинския съвет.
  3. Възлага на Общинската агенция за приватизация да подготви и осъществи приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и приетите решения от Общинския съвет.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/