Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Покана от Управителя на „Пазари-Велико Търново” ООД, Велико Търново за свикване на редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари-Велико Търново” ООД, Велико Търново на 28.07.2009 г.

 

РЕШЕНИЕ № 661

 

На основание на основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл.221 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Възлага на представителя на Община Велико Търново в редовно Общо събрание на съдружниците на „Пазари –Велико Търново” ООД, Велико Търново на 28.07.2009 г. от 10.00 часа в административната сграда на „Пазари - Велико Търново” ООД, Велико Търново, гр. Велико Търново, ул. „България” №1, да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.2 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.4 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.5 от дневния ред – да се гласува „за” разпределението на печалбата, съгласно дяловото участие.

По т.6 от дневния ред – да се гласува „за” разпределението на печалбата, съгласно дяловото участие.

По т.7 от дневния ред – да се гласува „против” или „въздържал се”.

По т.8 от дневния ред – да се гласува „против”.

По т.9 от дневния ред – след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/