Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Покана от Съвета на Директорите на „ЕТЪР-1924” - АД, Велико Търново за свикване на редовно Общо събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924” - АД, Велико Търново на 28.07.2009г.

 

РЕШЕНИЕ № 662

 

На основание на основание чл.21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, във връзка чл. 221 от ТЗ и чл. 37 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Възлага на представителя на Община Велико Търново в редовно Общо събрание на акционерите на „ЕТЪР-1924” - АД, Велико Търново на 28.07.2009 г. от 14.00 часа в административната сграда на стадион „Ивайло”, гр.Велико Търново, ул. „Филип Тотю” №18, северен централен вход да гласува съобразно дневния ред, както следва:

По т.1 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.2 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.3 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.4 от дневния ред – да се гласува „против”.

По т.5 от дневния ред – да се гласува „за”.

По т.6 от дневния ред – след запознаване с материалите може да се гласува с оглед защита интересите на Общината.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/