Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Дава съгласие на „Инвестстрой – 92” ЕООД за реализиране на проект.

 

РЕШЕНИЕ № 663

 

На основание чл. 21, ал.1, т.23 от ЗМСМА и чл. 18 и чл. 20 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие на „Инвестстрой – 92” ЕООД за реализиране на проект „Повишаване конкурентноспособността на „Инвестстрой - 92" ЕООД, чрез въвеждане на СУК, сертифициране по ISO 9001:2000 и модернизация на работния процес”, по ОП „Развитие на конкурентноспособността на българската икономика"

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/