Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013”.

 

РЕШЕНИЕ № 664

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

Дава съгласие Община Велико Търново да кандидатства по Програма „Трансгранично сътрудничество Румъния- България 2007-2013”, Приоритетна ос 3: Икономическо и социално развитие- Икономическо развитие и социално сближаване чрез съвместно определяне и подобряване на сравнителните предимства на територията, Ключова област на интервенция 1, Подкрепа на трансграничното бизнес сътрудничество и популяризиране на образа и регионалната идентичност, с проект „Трансгранични мрежи за развитие на културен туризъм (CUL-TUR-NET)”

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/