Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на Решение за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип”- за деца от 14 – 18, ако учат до 20 години в социален риск в гр. Велико Търново, ул. „Охрид” № 4 и ул. „Ильо Войвода” № 4, считано от 01.01.2010 година

 

РЕШЕНИЕ № 665

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7 а и чл. 36 а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” – за деца от 14 – 18, ако учат до 20 години в социално неравностойно положение в гр. Велико Търново, ул. „Охрид” № 4, с капацитет 15 потребители, считано от 01.01.2010 година, с цел социална подкрепа, интеграция и пълноценно социално включване.
  2. Дава съгласие за разкриване на социална услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип” – за деца от 14 – 18, ако учат до 20 години в социално неравностойно положение в гр. Велико Търново, ул. „Ильо войвода” № 4, с капацитет 15 потребители, считано от 01.01.2010 година, с цел социална подкрепа, интеграция и пълноценно социално включване.
  3. За социалната услуга в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип І и ІІ” – за деца от 14 – 18, ако учат до 20 години се предоставят имоти на ул. „Охрид” № 4 /три тристайни апартамента/ и ул. „Ильо Войвода” № 4 /три тристайни апартамента/ в гр. Велико Търново, собственост на Сдружение „SOS Детски селище България”.
  4. Финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип І и ІІ” – за деца от 14 – 18, ако учат до 20 години в гр. Велико Търново с общ капацитет – 30 потребители, ще се осъществява по стандарти и критерии за издръжка на социалната услуга от държавния бюджет чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет, считано от 01.01.2010 г.
  5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Великотърновски Общински съвет за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Център за настаняване от семеен тип І и ІІ” за деца от 14 – 18, ако учат до 20 години в социален риск в гр. Велико Търново, ул. „Охрид” № 4 и ул. „Ильо Войвода” № 4, считано от 01.01.2010 год., пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/