Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Закриване на социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Защитено жилище” за младежи в риск в гр. Велико Търново, разкриване на социална услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Наблюдавано жилище” за младежи в риск в гр. Велико Търново и предоставяне на имот – частна общинска собственост за целите на проект „Изграждане на Областен център по Приемна грижа” гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 667

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА, чл. 18, ал. 1 от Закона за социално подпомагане, във връзка с чл. 36, ал. 2, т. 7e и чл. 36а, ал. 2, т. 1 и т. 2 от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане и във връзка с реализирането на Проект за изграждане на Областен център по Приемна грижа в гр. Велико Търново, считано от 01.08.2009 г., Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за закриване на социалната услуга, предоставяна в общността, „Защитено жилище” за младежи в риск с капацитет – 8 потребители в гр. В. Търново, считано от 01.08.2009 г.
  2. Дава съгласие за разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип „Наблюдавано жилище” в гр. Велико Търново, считано от 01.08.2009 г. за младежи от 18 до 25 години, които напускат „Дом за деца, лишени от родителска грижа”, „Защитено жилище” и „Преходно жилище” или младежи в риск от общността, с капацитет 4 потребители, средства за издръжка, определени с Решение на Министерски съвет № 29/23.01.2009 г., в имот частна общинска собственост, актуван с АОС № 2670/21.03.2005 г., в кв. „Бузлуджа”, ул. „Константин Паница” № 3, вх. А, ап. 7.
  3. Предоставя на Фондация “Международна социална служба – България” апартамент частна общинска собственост, актуван с АОС № 2671/21.03.2005 г., в кв. „Бузлуджа”, ул. „Георги Измирлиев” № 15, вх. А, ап. 4 за целите на Проект “Изграждане на Областен център по Приемна грижа” гр. Велико Търново.
  4. След приключването на проектната фаза, финансирането на социалната услуга, предоставяна в общността „Приемна грижа” в гр. Велико Търново, да се осъществява по единни разходни стандарти за финансиране на делегираните от държавата дейности чрез общинския бюджет, определени с Решение на Министерски съвет.
  5. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да представи Решението на Общински съвет Велико Търново за закриване на социалната услуга, предоставяна в общността “Защитено жилище” за младежи в риск в гр. Велико Търново, считано от 01.08.2009 г. и разкриване на социалната услуга, предоставяна в общността от резидентен тип “Наблюдавано жилище”, с капацитет 4 потребители, считано от 01.08.2009 г. и социална услуга „Приемна грижа”, като делегирана от държавата дейност след приключването на проектната фаза, пред Регионална дирекция за социално подпомагане гр. Велико Търново, за изготвяне на Предложение до Агенция за социално подпомагане, съгласно разпоредбите на чл. 36а от Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/