Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Отписване на ДМА, Общинска собственост от активите на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 669

 

На основание чл.21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 137, ал. 1, т. 4 и т. 7 и чл. 149, ал. 2 от ТЗ, чл. 18, т. 7 във връзка с чл. 18, т. 4 от Наредбата за управление и упражняване правата на собственост върху общинската част от капитала на търговските дружества, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за отписване от активите на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново на материален актив инв. .№ 225, лек автомобил „Пежо-405” с рег. № ВТ 7147 АК с балансова стойност – 218.79 лв.в счетоводния баланс на търговското дружество за шестмесечието на 2009г.
  2. На основание чл.21 ал.1, т. 8 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет дава съгласие Община Велико Търново да придобие ДМА по т.1.
  3. Възлага на Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново , Главен счетоводител на Община Велико Търново и Н-к отдел „Общинска собственост” на Община Велико Търново да предприемат необходимите действия по предаване и приемане на собствеността и актуализиране на счетоводните си баланси.
  4. Задължава Управителя на „Инвестстрой-92” ЕООД гр. Велико Търново, Главен счетоводител на Община Велико Търново и Н-к отдел „Общинска собственост” на Община Велико Търново да предоставят информация относно предприетите действия по изпълнение на Решението.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/