Препис-извлечение от Протокол № 50

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 23.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Отстраняване технически грешки в Решение 589/ 02.06.2009 г. за възлагане обществени превози на пътници по утвърдени линии и разписания от квотата на Община В.Търново от републиканска, областна и общинска транспортни схеми.

 

РЕШЕНИЕ № 673

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА извършва следните промени в Решение 589/ 02.06.2009 г., Великотърновски Общински съвет

1. Било:I…… „Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници за срок от 10/десет/ години по утвърдени линии и разписания по тях,от квотата на община В.Търново обособени в 13 пакета и 9 обособени линии”

Става:I….. „Да се проведе конкурс за възлагане на обществен превоз на пътници за срок от 10/десет/години по утвърдени линии и разписания по тях,от квотата на Община В.Търново обособени в 12 пакета и 7 обособени линии.”

2. Било I пакет № 9 т. 3 – „Междуселищни линии от републиканска транспортна схема В.Търново-Русе с начални часове на тръгване от В.Търново 7.00 и 13.00”

Става I пакет № 9 т. 3 – „Междуселищни линии от републиканска транспортна схема В.Търново-Русе с начални часове на тръгване от В.Търново 7.00 и 11.00”

3. Позиция ІІІ, т. 4.1 – Било:10, Става: 5

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/