Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 28.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот

 

РЕШЕНИЕ № 678

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35 ал. 1 от ЗОС, чл. 39 ал. 1 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие да бъде обявен публично оповестен конкурс за продажба на недвижим имот, находящ се в гр. Велико Търново, жк „Бузлуджа”, представляващ урегулиран поземлен имот VІ - 6579 /шест римско за шест хиляди петстотин седемдесет и девет/, незастроен, отреден „за жилищни нужди, обществено и делово обслужване”, целият с площ от 2 150 /две хиляди сто и петдесет/ кв.м., попадащ в строителен квартал 608 /шестстотин и осем/ по ПУП на гр. Велико Търново, а съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Велико Търново представляващ поземлен имот с идентификатор 10447.515.538, за който е съставен акт за частна общинска собственост № 4616/ 04.03.2009 г.
  2. Утвърждава начална конкурсна цена, равна на експертната оценка, определена с протокол на оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД, в размер на 482 000 /четиристотин осемдесет и две хиляди/ лева без начислен ДДС.
  3. Определя следните приоритетни условия при провеждане на конкурса:

а/ офертна цена, не по-ниска от началната конкурсна цена;

б/ представяне на идеен проект, одобрен от Община Велико Търново, за бъдещото застрояване на парцела;

  1. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да извърши необходимите действия по организиране и провеждане на конкурса за продажба съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/