Препис-извлечение от Протокол № 51

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 28.07.2009 година.

 

ОТНОСНО: Прекратяване на съсобственост чрез замяна на части от имоти

 

РЕШЕНИЕ № 679

 

На основание чл. 21 ал.1 т. 8 от ЗМСМА, чл. 21 ал. 4 и чл. 40, ал. 2, т. 1 от Закона за общинската собственост и чл. 46, ал. 2 т. 1 и т. 2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за прекратяване на съсобственост, възникнала в резултат на регулационна промяна след ЧИ на ПУП-ПРЗ, с „Илстрой” ООД Велико Търново, представлявано от Илия Любенов Илиев и Цветелина Илиева Илиева, чрез замяна на части от недвижими имоти, както следва: общинско място, представляващо: част от ПИ с идентификатор 10447.515.136, ПИ с идентификатор 10447.515.138, ПИ с идентификатор 10447.515.143 и ПИ с идентификатор 10447.515.548 по КК и КР на гр. Велико Търново, с обща площ в размер на 2 511 кв.м., попадащо в новообразуван УПИ І-6282, 6283, 6287, 6288, 6322, 6289, 6290, 6293, 6294, 6295, 3904, 7350 „за жилищни нужди, обществено и делово обслужване” от кв. 608 по ПУП на гр. Велико Търново, срещу: части от ПИ с идентификатор 10447.515.151, ПИ с идентификатор 10447.515.547, попадащи в улична регулация за строителен квартал 608 и част от ПИ с идентификатор10447.505.308 по КК и КР на гр. Велико Търново, попадаща в УПИ ХХІV „за техническа инфраструктура” от строителен квартал 1-А, с обща площ в размер на 2 386 кв.м.
  2. Утвърждава експертните оценки на имотите, изготвени от оценител на имоти „Инвестстрой-92” ЕООД Велико Търново, както следва:

2.1. стойност на общинския имот в размер на 511 560 /петстотин и единадесет хиляди петстотин и шестдесет/ лв. без начислен ДДС;

2.2. стойност на частния имот в размер на 385 660 /триста осемдесет и пет хиляди шестстотин и шестдесет/ лв. без начислен ДДС;

2.3. разликата в стойностите на имотите, предмет на разпоредителната сделка, да бъде определена след изчисляване стойността на дължимия ДДС и да бъде преведена от „Илстрой” ООД по сметка на Община Велико Търново., „Илстрой” ООД следва да заплати и всички останали присъщи разходи по сделката - режийни разноски, местен данък, стойност на експертните оценки.

  1. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да предприеме всички необходими действия по прекратяване на съсобствеността при спазване разпоредбите на Закона за общинската собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /ГЕОРГИ СТЕФАНОВ/