Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 04.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Преразглеждане на проект за частично изменение на ПУП - план за застрояване за УПИ ІІ - за „комплексни обществено-обслужващи дейности”, УПИ ХV-за „търговия и услуги”, УПИ ХVІІ- за „обществено обслужване” и УПИ ХVІІІ- за „озеленяване” от кв.48 по плана на гр. Велико Търново

 

РЕШЕНИЕ № 681

 

Великотърновски Общински съвет видоизменя т. 1 от свое решение № 618 по протокол № 49 от 19.06.2009 г. в съответствие с т. 2.

  1. На основание чл.21 ал.1, т.11 от ЗМСМА и чл.129, /1/ от ЗУТ Общински съвет Велико Търново одобрява Проект за частично изменение на ПУП- план за застрояване за подземен паркинг в очертания – УПИ ХVІІ- за „обществено обслужване” от кв. 59, УПИ ІІ - за „за комплексни обществено-обслужващи дейности” от кв. 48 и част от улица „Цанко Церковски” между ОК-ОК №№ 1967-1965 в посока ОК № 103 и частично под пешеходна улица с ОК-ОК №№ 108-107 в посока ОК 120 по плана на гр. Велико Търново и разширение на част от сграда в УПИ ІІ от кв. 48 на кота + 3,60.
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 33 ал. 2, т. 7 от НРПУРОИ, във връзка с чл. 188 ал. 1 и ал. 5 от ЗУТ, дава съгласие за промяна и одобряване на идейния инвестиционен проект, част „Архитектура”, представен от „Капитал инвестмънт” АД на проведения публично оповестен конкурс за учредяване право на строеж върху недвижими имоти, в съответствие с представения проект за ЧИ на ПУП – ПЗ, приет с решение № 131 по протокол № 14 от 02.09.2009 г. на Експертен съвет по устройство на територията при Община Велико Търново.
  3. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да сключи допълнително споразумение към Договор за учредяване право на строеж върху недвижими имоти от 27.07.2009 г., вписан в Служба по вписванията Велико Търново с вх. Рег. № 139/ 29.07.2009 г. при спазване разпоредбите на настоящото решение, като бъде коригиран размерът на общата разгъната застроена площ на застройката, без да се променя процентът обезщетение в полза на Община Велико Търново.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/