Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 04.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Приемане на анализ на правното състояние, цена и начин на приватизация на общински нежилищен имот,представляващ „Магазин” на ул. „Никола Габровски” № 31,гр. Велико Търново.

 

РЕШЕНИЕ № 682

 

На основание чл. 3 ,ал. 3, т. 2 , чл.4, ал. 2 от ЗПСК и чл. 31, ал.3 от ЗПСК, чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 45, ал. 5 , т. 1 от ЗДДС, чл. 5 и чл.6 от Наредбата за търговете и конкурсите и решение № 660/ 23.07.2009 година на Общински съвет, Великотърновски Общински съвет

  1. Приема начална цена в размер на 228 000 лева за продажба на общински нежилищен имот – магазин, представляващ самостоятелен обект с идентификатор 10447.514.210.2.22 по кадастралната карта на гр. Велико Търново, с адрес ул. „Никола Габровски № 31, състоящ се от търговска зала, склад и тоалетна, с обща застроена площ 84,78 кв.м., на едно ниво, находящ се на етаж 0 / партер/ в шестетажна жилищна сграда № 2, разположена в поземлен имот с идентификатор 10447.514.210, заедно със съответните идеални части от общите части на сградата и отстъпеното право на строеж, съобразно застроената площ на обекта. Сделката не се облага с ДДС.
  2. Утвърждава тръжна документация и определя начин за продажба на горепосочения обект „търг с явно наддаване” при стъпка в размер на 10 000 лева над определената начална цена.
  3. Търгът да се проведе при следните условия : дата на търга 21 дни след датата на обнародване на това решение в „Държавен вестник”; начало на търга - 14,00 часа; място на търга - голямата зала на общината.
  4. Утвърждава тръжна документация и договор за продажба на обекта. Определя цена за продажба на комплект тръжна документация в размер на 300 лева /с ДДС/. Цената на тръжната документация да се заплаща в офиса на “Общинска банка” АД - клон Велико Търново, находящ се в сградата на Общината по сметка № BG93 SOMB 9130 3224 7614 52 на Общинска агенция за приватизация, BIC код SOMB BGSF. Тръжната документация се получава от кандидатите за участие или нотариално упълномощени от тях лица в стая 419 на Общината, след представяне на документ за извършено плащане.
  5. За допускане до участие в търга за обекта кандидатите следва да внесат депозит в размер на 75 000 лева. Депозитът да бъде внесен до 16,00 часа на последния работен ден, предхождащ датата на търга по сметка № BG59 SOMB 9130 3324 7614 01 на Общинска агенция за приватизация при “Общинска банка”АД - клон Велико Търново,BIC код SOMB BGSF.
  6. Заплащането на договорената цена и сключването на договор за продажба на обекта да се извърши в 30 дневен срок от датата на решението за определяне на купувач. Дължимата сума, представляваща разликата между договорената цена и внесения депозит да се заплати в български лева по сметка № BG50 SOMB 9130 3224 7614 50 на Общинската агенция за приватизация, при „Общинска банка” АД - клон Велико Търново, BIC код SOMB BGSF. Непарични платежни средства не се приемат.
  7. Закупуване на тръжна документация - до 10,00 ч. на деня предхождащ датата на търга; срок за оглед на обекта - до 12,00 часа на деня предхождащ датата на търга.Срок за подаване на документи за участие в търга - до 17,30 ч. на деня предхождащ датата на търга в ст. 419 на Общината .
  8. Възлага на ОбАП да организира приватизационната сделка за обекта по установения от закона ред и взетите решения от ВТОбС..
  9. При неявяване на купувачи, повторен търг за обекта да се проведе 14 дни след датата на търга, при същите условия.

 

 

ВЯРНО:

        /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

        /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/