Препис-извлечение от Протокол № 53

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 04.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Промени в състава и ръководството на Постоянните комисии на Великотърновски Общински съвет.

 

РЕШЕНИЕ № 683

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 1 от ЗМСМА, Великотърновски Общински съвет

 1. Избира за председател на Постоянната комисия по икономически въпроси, стопанска политика и инвестиции Цветанка Боянова Недева на мястото на Евгени Димитров Стоев.
 2. Освобождава Александър Стойнов Чокойски като член на Постоянната комисия по бюджет и финанси и избира за член Христо Мийков Христов. На освободеното от Евгени Димитров Стоев място избира за член Филип Иванов Евтимов.
 3. Освобождава Розалия Йорданова Кузманова като Председател на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности и избира за председател на комисията Христо Мийков Христов.
 4. Избира за член на Постоянната комисия по здравеопазване и социални дейности Розалия Йорданова Кузманова. Избира за Председател на Постоянната комисия по образование и наука Розалия Йорданова Кузманова на мястото на Любомира Симеонова Попова. Избира за член на комисията Николен Веселинов Стойнов.
 5. Освобождава Александър Стойнов Чокойски като член на Постоянната комисия по култура, културно-историческо наследство, вероизповедание, именуване и преименуване и избира за член Филип Иванов Евтимов. Избира за член на комисията и Христо Мийков Христов на мястото на Христо Димитров Христов.
 6. Избира за член на Постоянната комисия по общинска собственост Тодор Ангелов Тодоров на мястото на Евгени Димитров Стоев.
 7. Избира за член на Постоянната комисия по проблеми на гражданското общество и борба с корупцията Николен Веселинов Стойнов на мястото на Любомира Симеонова Попова.
 8. Освобождава Тодор Ангелов Тодоров като член на Постоянната комисия по европейско сътрудничество и международни връзки и избира за член на комисията Филип Иванов Евтимов.
 9. Освобождава Цветанка Боянова Недева като член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране и избира за член на комисията Николен Веселинов Стойнов.
 10. Освобождава Исмаил Ружди Хаджимустафа като член на Постоянната комисия по обществен ред, сигурност, транспорт и паркиране и избира за член на комисията Илия Серафимов Велков.
 11. Избира Исмаил Ружди Хаджимустафа за член на Постоянната комисия по териториално и селищно устройство на мястото на Хасан Илияз Хаджихасан.
 12. Избира Илия Серафимов Велков за член на Надзорния съвет по приватизация и следприватизационен контрол и член на Постоянната комисия по земеделие, гори и опазване на околната среда на мястото на Хасан Илияз Хаджихасан.

 

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/