Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Промени по Инвестиционната програма за 2009 година.

 

РЕШЕНИЕ № 687

 

На основание чл. 21, ал.1, т. 6 от ЗМСМА, чл. 13, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 година, чл. 18 от Закона за общинските бюджети, Великотърновски Общински съвет

  1. Приема актуализация на Инвестиционната програма на Община Велико Търново за 2009 година, съгласно Приложение 1 към настоящото Предложение
  2. Кмета на Община Велико Търново да отрази промените по Инвестиционната програма в бюджета на Община Велико Търново по съответните функции, групи, дейности и параграфи.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/