Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Подписване на Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ по проект „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”

 

РЕШЕНИЕ № 688

 

На основание на чл. 21, ал. 1, т. 6 от ЗМСМА и Параграф 18 от Преходните и заключителните разпоредби на Закона за държавния бюджет на Република България за 2009 г. Великотърновски Общински съвет

 

Упълномощава Кмета на Община Велико Търново да подпише Запис на заповед за осигуряване на безвъзмездна финансова помощ в рамките на размера на 10 % аванс по проект № 58111-58-249 „Подобряване и развитие на инфраструктурата за питейни и отпадъчни води на територията на Община Велико Търново”, явяващ се 4 356 061,68 лв. /четири милиона триста петдесет и шест хиляди шестдесет и един лева и шестдесет и осем стотинки/, със срок на предявяване – до три месеца след одобряване на окончателния доклад за изпълнение по договор за безвъзмездна финансова помощ № 58111-СО58-249/15.12.2008 г./, съгласно Приложение І, неразделна част от решението.

 

Приложение1.: Запис на заповед, утвърден от Договарящия орган

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/