Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Реконструкция на водопровод – главна деривация „Йовковци” и с трасе и сервитути, както следва: ПИ № 174007 - горска територия, ПИ № 174199 - дере, по КВС землище на с.Велчево.

 

РЕШЕНИЕ № 689

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 ЗМСМА, чл. 129/1/ ЗУТ, чл. 59/1/ ЗУТ и чл. 110, /1/, т. 5 ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

Одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Реконструкция на водопровод – главна деривация ”Йовковци” и с трасе и сервитути , както следва: ПИ № 174007- горска територия, ПИ № 174199- дере, по КВС землище на с.Велчево.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/