Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Одобряване на проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа” и с трасе и сервитути, предвидено да премине в земеделски поземлени имоти и гори в земеделски земи в масиви по КВС и такива за нуждите на транспорта в землище на с. Ресен, както следва: тласкателен водопровод – от съществуваща помпена станция – ПИ №№ 160, 057112, 057110, 057092, 057091, 057085, 157, 154, 163, 131, 129, 000053, 000051, и хранителен водопровод – ПИ №№ 000164, 000489, 193004,193070, 000484, 000493.

 

РЕШЕНИЕ № 690

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 11 от ЗМСМА, чл. 129, /1/ от ЗУТ, чл. 59/1/ от ЗУТ и чл. 110, /1/, т. 5 от ЗУТ, Великотърновски Общински съвет

Одобрява проект за подробен устройствен план – парцеларен план за елементи на техническата инфраструктура извън строителните граници за обект: „Реконструкция на водопроводна мрежа” и с трасе и сервитути, предвидено да премине в земеделски поземлени имоти и гори в земеделски земи в масиви по КВС и такива за нуждите на транспорта в землище на с. Ресен, както следва: тласкателен водопровод – от съществуваща помпена станция – ПИ №№ 160, 057112, 057110, 057092, 057091, 057085, 157, 154, 163, 131, 129, 000053, 000051, и хранителен водопровод – ПИ №№ 000164, 000489, 193004,193070, 000484, 000493

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/