Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Отдаването под наем на имот публична общинска собственост

 

РЕШЕНИЕ № 692

 

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 14, ал. 7 и 8 от Закона за общинска собственост, чл. 11 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество и предложение вх. № 1002-24/ 29.07.2009 г. на Кмета на с. Балван, Великотърновски Общински съвет

  1. Дава съгласие за отдаване под наем на имот публична общинска собственост, намиращ се в местността „Крушака” в землището на с. Балван, представляващ язовир „Баханица” с обща площ 32, 444 дка за срок 5 години и минимална годишна конкурсна цена 1000,00 лв.
  2. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да организира и проведе конкурс за отдаване на имота под наем, при условия и ред, определени в гл. VІІ от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/