Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот.

 

РЕШЕНИЕ № 695

 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 23 от ЗМСМА и чл. 8, ал. 9 от ЗОС, Великотърновски Общински съвет

  1. Включва в Годишната програма за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2009 г. недвижим имот частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000072 по картата на възстановената собственост на землище с. Шереметя, изоставена нива с площ 1,347 дка, VІІІ категория, местност „Голям Ксилифор”, актуван с АОС № 1404/ 13.05.2002 г.
  2. На основание чл. 21, ал. 1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 35, ал. 1 от ЗОС, чл. 39, ал. 1 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, дава съгласие да бъде обявен публичен търг с тайно наддаване за продажба на недвижим имот, частна общинска собственост, представляващ поземлен имот № 000072 по картата на възстановената собственост на землище с. Шереметя, изоставена нива с площ 1, 347 дка, VІІІ категория, местност „Голям Ксилифор”, актуван с АОС № 1404/13.05.2002 г.
  3. Завишава експертната оценка изготвена от лицензиран оценител инж. Николай Николов и заверена от ОСЗ – гр. Велико Търново със 100 % и утвърждава начална тръжна цена, в размер на 414 (четиристотин и четиринадесет) лева без начислен ДДС.
  4. Възлага на Кмета на Община Велико Търново да осъществи необходимите действия по организиране и провеждане на публични търгове с тайно наддаване за продажба на имотите, съгласно разпоредбите на Закона за общинска собственост и Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/