Препис-извлечение от Протокол № 54

от заседание на Общинския съвет,

проведено на 24.09.2009 година.

 

ОТНОСНО: Предварителен договор по чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закон за устройство на територията и чл. 43 от НРПУРОИ.

 

РЕШЕНИЕ № 696

 

На основание чл.21 ал.1 т.8 от ЗМСМА, чл.6 ал.1и ал.3 от ЗОС и чл.2 ал.3 от НРПУРОИ, Великотърновски Общински съвет

1. Дава съгласие частите от полски път - имот № 999008, попадащи в новообразувания урегулиран поземлен имот УПИ І-079022 „за обществено обслужване, производствени и складови дейности”, местност „Саламатя”, землище с. Леденик, останалата част от който е собственост на „М и К” ООД, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Цветарска” № 13, вх. А, ет. 2, ап. 4, ЕИК 814186932 с управител Юлиян Христов Маринов, да бъдат обявени за частна общинска собственост.

2. На основание чл. 21, ал.1, т. 8 от ЗМСМА, чл. 15, ал. 3 и ал. 5 от Закона за устройство на територията, чл. 42 и чл. 43, ал.1 и ал.2 от Наредбата за реда на придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Общински съвет Велико Търново дава съгласие за сключване на предварителен договор за прехвърляне правото на собственост за части от имоти в обхвата на разработка, приета с решение № 108 по протокол № 11 от 24.06.2009 г. на ЕСУТ, като:

2.1. Община Велико Търново прехвърля на „М и К” ООД, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Цветарска” № 13, вх. А, ет.2, ап.4, ЕИК 814186932 с управител Юлиян Христов Маринов, правото на собственост върху част от общински имот, с площ от 1422 /хиляда четиристотин двадесет и два/ кв.м., представляваща по проекта част от съществуващ полски път – имот № 999008, срещу цена, утвърдена от Великотърновски Общински съвет в размер на 4 095, 36 /четири хиляди деветдесет и пет лева и тридесет и шест стотинки/ лева без начислен ДДС.

2.2. „М и К” ООД, с адрес гр. Велико Търново, ул. „Цветарска” № 13, вх.А, ет. 2, ап. 4, ЕИК 814186932 с управител Юлиян Христов Маринов прехвърля на Община Велико Търново правото на собственост върху част от собствения си имот – ПИ №080028, представляваща по проект новопроектирана улица-тупик, с площ от 200 /двеста/ кв.м., срещу актуална пазарна цена, определена от оценител на имоти, в размер на 560 /петстотин и шестдесет/ лева без начислен ДДС.

3. Възлага на Кмета на ОБЩИНА ВЕЛИКО ТЪРНОВО да сключи предварителен договор на основание чл.15 ал.3 и ал.5 от ЗУТ, а след влизане в сила на проекта за ЧИ на ПУП-ПР и ПЗ – да сключи окончателен договор за прехвърляне правото на собственост върху части от имоти.

 

ВЯРНО:

            /Р. Грънчаров/

ПРЕДСЕДАТЕЛ

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

            /АЛЕКСАНДЪР ЧОКОЙСКИ/